Tweede Kamer

In de Tweede Kamer ben ik sinds 2010 woordvoerder justitie. Ik voer namens de VVD het woord op de volgende onderwerpen:

Commissie Justitie:

 • Straf- en strafprocesrecht
 • Rechterlijke macht
 • Bestuursrecht
 • Auteursrecht
 • Beroepsgroepen (advocatuur) en tuchtrecht
 • Privacy

Daarnaast ben ik lid van de commissies Immigratie en Asiel en Jeugdzorg

Initiatief wetsontwerp mediation:

Recente kamervragen:

 • Vragen van het lid Van der Steur (VVD) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Defensie over het bericht dat een 100 procentcontrole door de Koninklijke Marechaussee is gestaakt vanwege het protest van passagiers (ingezonden 26 februari 2013)
 • Vragen van het lid Van der Steur (VVD) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat GHB de nieuwe heroïne is (ingezonden 21 maart 2013)

Wat heb ik de afgelopen twee jaar bereikt?

 • Verjaring ernstige misdrijven afgeschaft
  De verjaring van zware zeden en geweldsmisdrijven is op mijn voorstel afgeschaft. Een al gepland wetsvoorstel werd daarom aangepast (wetsvoorstel 32 890). Daders van dit soort misdrijven kunnen nooit meer terug keren naar Nederland omdat zij altijd vervolgd kunnen worden. Ook werden de overige verjaringstermijnen verder opgerekt.
 • Zwaardere straffen voor mensenhandel
  Mede op mijn verzoek werden de straffen op mensenhandel (denk aan illegale prostitutie en uitbuiting van meisjes en vrouwen, slachtoffers van pooierboys) verhoogd.
 • Wetsvoorstel Flex BV
  Ik heb in totaal 10 wijzigingen (amendementen) ingediend op het wetsvoorstel tot invoering van de ‘Flex-BV”. Een belangrijk wetsvoorstel dat het ondernemingsklimaat in Nederland verbetert en het ook voor ZZP-ers mogelijk maakt makkelijker een BV op te richten zodat zij niet meer direct persoonlijk aansprakelijk zijn voor eventuele problemen van hun bedrijf. Al mijn aanpassingen werden aangenomen.
 • Wetsvoorstel herziening enquêterecht
  In totaal 8 amendementen van mijn hand werden aangenomen bij dit wetsvoorstel. Hiermee is dit wetsvoorstel verder verfijnd en nog beter in staat effectief toezicht uit te oefenen op het Nederlands bedrijfsleven.
 • Herziening ten voordele en herziening ten nadele
  Twee aanpassingen werden aangenomen waardoor wettelijk is vastgelegd dat leden van de Hoge Raad die in een eerder stadium kennis hebben genomen van een bepaalde zaak niet ook mogen oordelen over die zaak als zij eenmaal lid zijn van de Hoge Raad. Dit komt de zorgvuldigheid van de beoordeling ten goede.
 • Wetsvoorstel bestuur en toezicht
  Dankzij de VVD is het wetsvoorstel dusdanig aangepast dat de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam wel tijdelijke bestuurders kan benoemen die al over het wettelijk maximum aan functies beschikken. Dit garandeert beter toezicht als de rechter dat nodig vindt.
 • Initiatiefwetsvoorstel vereenvoudiging Kinderalimentatie
  Ik heb met PvdA een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft de nu nog ingewikkelde berekening van kinderalimentatie te vereenvoudigen. Hierdoor zullen minder conflicten ontstaan tussen ouders over de hoogte hiervan en ook zal er minder beroep op de rechter worden gedaan. Doel is dat 80% van de gevallen eenvoudig zelf via een internettool de alimentatie kunnen berekenen.
 • Initiatiefwetsvoorstel vereenvoudiging en verkorting partneralimentatie
  Met PvdA en D66 heb ik een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat de berekening van partneralimentatie vergaand wil vereenvoudigen en dat daarnaast de duur van de partneralimentatie verkort. In beginsel wordt slechts 5 jaar alimentatie betaald (dat is nu vaak 12 jaar) en er komen prikkels voor de ontvanger van alimentatie om weer aan het werk te gaan. Als er jonge kinderen zijn of als het huwelijk erg lang geduurd heeft, zijn er uitzonderingen op de hoofdregel.
 • Initiatiefwetsvoorstel mediation
  Ik heb een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat tot doel heeft om mediation een logisch alternatief te maken voor de traditionele rechtspraak, door mediation wettelijk te verankeren. Ook worden kwaliteitseisen gesteld aan mediators en wordt voorzien in een simpele manier om een mediationresultaat ook in rechte af te dwingen. Dit voorstel zal naar verwachting bijdragen aan een betere en efficiëntere beslechting van geschillen.
 • Initiatiefwetsvoorstel verzwaring straf op kinderverkrachting
  Met het CDA heb ik een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat beoogt om de straffen op kinderverkrachting te verhogen en in plaatsvan ‘ontucht’ met minderjarigen gewoon te kunnen spreken over ‘kinderverkrachting’. Waarom zou er een mooier woord moeten zijn in het wetboek voor een van de meest afschuwelijke misdrijven?
 • Verzelfstandiging DNA-databank
  Dankzij een motie van mijn hand werd de DNA-databank verzelfstandigd, zodat deze van alle aanbieders van forensisch onderzoek DNA profielen kan ontvangen en daarbij ook uniforme kwaliteitscriteria kan hanteren. Dit is een van de stappen in nog sneller en beter forensisch onderzoek met het doel efficiënter te kunnen opsporen en vervolgen.
 • Motie Seksueel misbruik in de Katholieke kerk (rapport Deetman)
  Bij de behandeling van het rapport Deetman is een belangrijke motie van mijn hand aangenomen door de Kamer waarmee de Kamer zijn afschuw uitspreekt over wat er allemaal is gebeurd in het verleden in de Katholieke kerk en binnen de katholieke organisaties. De motie bevatte daarnaast een aantal opdrachten aan de regering en de kerkelijke instanties die allemaal zijn uitgevoerd. De slachtoffers kunnen mede dankzij deze motie op meer begrip en schadevergoeding rekenen. Ook worden op basis van deze motie nadere onderzoeken uitgevoerd.
 • Makkelijker klagen over rechters
  Op mijn aandringen is het makkelijker geworden om te klagen over rechters. Op www.rechtspraak.nl is een laagdrempelige klachtmogelijkheid opgenomen. Aan de rechterlijke macht heb ik verzocht hierover regelmatig te rapporteren. Vooral ook om te laten zien wat men met deze klachten heeft gedaan. Ik zal dat kritisch volgen.
 • Uitbreiding spreekrecht voor slachtoffers
  Samen met PvdA heb ik mij sterk gemaakt voor verruiming van het spreekrecht van slachtoffers, zodat zij in de rechtszaal dan gewoon alles kunnen zeggen dat zij wenselijk vinden. Helaas steunde de Kamer dit voorstel niet. Dit uitgangspunt is opgenomen in het VVD verkiezingsprogramma en zal ik dus zeker opnieuw aan de orde stellen.
 • Kwaliteitsverbetering Advocatuur
  In juli 2012 heb ik voorstellen gedaan voor kwaliteitsverbetering van de advocatuur. Deze voorstellen zijn overwegend positief ontvangen door de Nederlandse Orde van Advocaten. Ik zal de komende jaren gebruiken om deze voorstellen ook door de advocatuur uitgevoerd te krijgen.
 • Bestrijding hoge recidive
  Veroordeelde criminelen die in een gevangenis hebben gezeten gaan binnen 10 jaar bijna allemaal (85%) weer in de fout. Dat is onacceptabel vaak. Ik heb mij de afgelopen twee jaar ingezet voor de aanpak van de recidive. Zo heb ik aangedrongen op een betere registratie van de cijfers, verzocht om versterking van de reclassering door samenwerking tussen de organisaties en aangedrongen op het financieren van de reclasseringsorganisaties op basis van hun succes: hoe minder redicive, hoe meer geld er komt om die succesvolle aanpak voort te kunnen zetten en uit te kunnen breiden. Uitgangspunt is dat alleen gebruik gemaakt wordt van instrumenten waarvan wetenschappelijk is vastgesteld dat ze succesvol zijn.

Als u contact met mij wil opnemen kunt u HIER klikken